ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY    OKRES  ZASIŁKOWY   2015/2016

 

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu (ś›wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) informuje, że od 01 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę funduszu alimentacyjnego, a od 1 wrześ›nia br. wnioski na ś›wiadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Do wniosku o ś›wiadczenia rodzinne oraz do funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.

 • dokument stwierdzający tożsamoś›ć osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaś›wiadczenie szkoły albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • zaś›wiadczenie szkoły wyższej albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treś›ć ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznoś›cią, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 

Dokumenty stwierdzające wysokoś›ć dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaś›wiadczenia z urzędu skarbowego albo oś›wiadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach okreś›lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (2014) ; 
 • zaś›wiadczenia albo oś›wiadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokoś›ci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
 • zaś›wiadczenie właś›ciwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oś›wiadczenie o wielkoś›ci gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokoś›ci niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaś›wiadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub cz궛ciowej bezskutecznoś›ci egzekucji alimentów, a także o wysokoś›ci wyegzekwowanych alimentów (FA)
 •  

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio (oprócz powyższychI):

 • zaś›wiadczenie pracodawcy  albo oś›wiadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześ›ciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpoś›rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaś›wiadczenie organu emerytalno-rentowego albo oś›wiadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego; 
 • imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oś›wiadczenia, o którym mowa w pkt 2;
 • zaś›wiadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oś›wiadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym; 
 • inne dokumenty i oś›wiadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

 

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio (oprócz powyższych):

 • zaś›wiadczenie szkoły albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; 
 • zaś›wiadczenie albo oś›wiadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; 
 • inne dokumenty i oś›wiadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

 

Wnioski będą wydawane od 1 sierpnia br. do funduszu alimentacyjnego i od 1 wrześ›nia br. do ś›wiadczeń rodzinnych w  godz.8.30 -15.30 , tam też będzie można uzyskać więcej informacji na temat potrzebnych dokumentów albo zadzwonić pod numer telefonu  (83 375 37 48)

 

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU

 Aneta Miszczuk

 • sierpnia 22 2014
 • Drukuj