GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
Tel.: (83) 375 37 48
Fax: (83) 411 20 99
e-mail: gops@gminaterespol.pl

 

POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz.1824) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem: poczta elektroniczna: gops@gminaterespol.pl, fax: 83 411 20 99. Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu przysługuje prawo do skorzystania z usług: - tłumacza PJM (polski język migowy) - tłumacza SJM (system językowo – migowy) - tłumacza SKOGN (sposĂłb komunikowania się osĂłb głuchoniewidomych). Osoby, ktĂłre chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie moĹźna przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złoĹźyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu , 21-550 Terespol ul. Wojska Polskiego 47. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osĂłb niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511, z pĂłźn. zm.). W przypadku braku moĹźliwości realizacji świadczenia, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając moĹźliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.