Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. ś›wiadczenie rodzicielskie w wysokoś›ci 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 wrześ›nia 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych ś›wiadczeń. Jest to zupełnie odrębne ś›wiadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób, co ustawa - krąg uprawnionych i wysokoś›ć pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego (przez 52 tygodnie po urodzeniu dziecka, dłużej w przypadku ciąży mnogiej) mają rodzice będący pracownikami - w czasie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Również osoby niebędące pracownikami, a podlegające ubezpieczeniu chorobowemu, (czyli np. przedsiębiorcy sami opłacający składki oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie, jeś›li od umowy odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe) mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres odpowiadający urlopom dla pracowników. Uprawnień takich nie mają bezrobotni, studenci ani uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy. Nowelizacja wprowadza dla nich ś›wiadczenie rodzicielskie w wysokoś›ci 1 tys. zł miesięcznie, które będzie można pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka; przy dwojgu dzieciach - przez 65 tygodni, trojgu - 67 tygodni, czworgu - 69 tygodni, przy piątce i więcej - 71 tygodni. Terminy będą liczone od dnia porodu albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać, więc osobom, które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego ś›wiadczenia będą, więc m.in. bezrobotni, studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu – ś›wiadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj., jeżeli nieopłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe). Osoby bezrobotne, którym przyznane zostanie ś›wiadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu osoby bezrobotnej (będzie opłacana za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych).
Ustawa umożliwia też finansowanie ś›wiadczeń rodzicielskich dla rolników. Z uwagi na to, że ś›wiadczenie będzie wypłacane przez KRUS, zwiększono wysokoś›ć odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS z 5 do 6, 5 proc. Nie zwiększy to składek płaconych przez rolników do KRUS, ani też nie wniesie żadnych zmian do budżetu państwa.

Nowe rozwiązania mają wejś›ć w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy przejś›ciowe zakładają, że ś›wiadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeś›li nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Zatem np., gdy dziecko przyjdzie na ś›wiat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać ś›wiadczenie przez 11 miesięcy.

By uniknąć sytuacji, w której zasiłek macierzyński mógłby być niższy niż ś›wiadczenie rodzicielskie, zaproponowano wprowadzenie minimalnej wysokoś›ci netto zasiłku macierzyńskiego oraz ś›wiadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy i okreś›lenie jej na poziomie 1 tys. zł. Oznacza to podwyżkę np. dla osób ubezpieczonych w KRUS, którym obecnie przysługują jednorazowe ś›wiadczenia wynoszące równowartoś›ć czterech najniższych emerytur.

Ze ś›wiadczenia nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu ś›wiadczeń z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało ś›wiadczenie rodzicielskie.

Nowela wprowadza też zapis, który pozwoli gminom na przyznawanie własnych, dodatkowych ś›wiadczeń. Byłoby to zupełnie odrębne ś›wiadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób, co ustawa. Krąg beneficjentów i wysokoś›ć pomocy zależałaby od samej gminy. Będą one finansowane z jej budżetu.

"Złotówka za złotówkę" - zmiany w zasiłkach rodzinnych

Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa, ich ś›wiadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Teraz, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do ś›wiadczeń rodzinnych. Dzięki zmianom ś›wiadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota ś›wiadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześ›niej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało projekt, szacuje, że w 2016 r. z pomocy skorzysta dodatkowo 160 tys. rodzin. MPiPS nie wyklucza, że w przyszłoś›ci zasada "złotówka za złotówkę" obejmie również inne ś›wiadczenia i zasiłki zależne od kryterium, np. z Funduszu Alimentacyjnego.

Nowe rozwiązanie wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu   lub pod numerem tel. 83 375 37 48

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/nowe-rozporzadzenia-wykonawcze-do-ustawy-o-swiadczeniach-rodzinnych-i-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow/

http://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/9557/1/1/Rozporzadzenie%20z%208%20grudnia%20SR.pdf

  • grudnia 31 2015
  • Drukuj