Formularze dostępne są w GOPS i Urzędzie Gminy Terespol w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Terespol.

Wypełnione wnioski w formie papierowej

należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

w GOPS w Terespolu w godzinach 8.00-15.00

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Oś›rodka tel. 83 375 37 48

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejś›cia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do ś›wiadczenia ustalone zostanie od 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu ś›wiadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski można też składać elektronicznie. Tą drogą można to zrobić wykorzystując:

  • bankowoś›ć elektroniczną (gdy systemy banków krajowych ś›wiadczących usługi drogą elektroniczną spełniają okreś›lone ustawą wymogi),
  • platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),(www)
  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),(www)
  • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)(www).

GOPSW przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokoś›ci 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia przez nie 18 lat) przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokoś›ć dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko ś›wiadczenie otrzymają rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

  • kwietnia 01 2016
  • Drukuj