Realizacja Programu Rodzina 500+  w Gminie Terespol

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu przyjął do dnia 12.07.2016 r. 521 wniosków
o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego. W miesiącu kwietniu 2016 r. mieszkańcy Gminy Terespol złożyli 440  wniosków, w maju – 44 , w czerwcu - 33, w lipcu - 4.

Blisko  65,83 % wniosków stanowią wnioski o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ś›wiadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeś›li zaś› członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 1 200,00 zł.

Po dokonaniu analizy wniosków wydano 513 decyzji administracyjnych, tj.  decyzje przyznające prawo do wnioskowanego ś›wiadczenia, decyzje negatywne oraz mieszane (takie, w których odmówiono prawa do ś›wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, a zarazem przyznano to prawo na drugie dziecko).

 

Wypłacona kwota

Liczba ś›wiadczeń

kwiecień

739.084,10

1479

maj

czerwiec

435.103,00

  871

 

1.174.187,10

2350

Spoś›ród wszystkich złożonych wniosków 6 przekazanych zostało zgodnie z właś›ciwoś›cią do organu właś›ciwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub rozpatrzenia przez marszałka województwa, tj. do Regionalnego Oś›rodka Polityki Społecznej  w Lublinie (zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy).  

Zatem do dnia 12.07.2016 r. załatwionych zostało łącznie 513 spraw. W przypadku pozostałych wniosków toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej, dotyczącej ustalenia prawa do ś›wiadczenia wychowawczego.

Świadczenia wychowawcze i rodzinne obsługuje dwóch pracowników. Rozpatrywanie wniosków przebiega bardzo sprawnie. Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są za poś›rednictwem Urzędu Gminy pod koniec każdego miesiąca. Wypłaty ś›wiadczeń dokonywane są na rachunki bankowe wnioskodawców.  Pracownicy Oś›rodka udzielają wszystkich niezbędnych  informacji dotyczących przyznawania ś›wiadczenia.  Przewiduje się, że w 2016 roku wypłacone zostaną ś›wiadczenia wychowawcze, na kwotę 3.600.000,00 zł.

  • lipca 13 2016
  • Drukuj