Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudnoś›ci w zakresie opieki
i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpoś›redniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyś›lne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właś›ciwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika oś›rodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu ś›rodowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu okreś›lonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi ś›rodkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętnoś›ci, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudnoś›ci w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poś›więcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowoś›ci do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku
w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

                                               Kierownik
                                               Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                                               w Terespolu
                                               Aneta Miszczuk

  • października 14 2020
  • Drukuj