Aby uzyskać pomoc z zakresu pomocy społecznej, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu i złożyć wniosek o pomoc. Osoby, które nigdy wcześniej tego nie robiły mogą skorzystać w tym zakresie z pomocy pracownika socjalnego. Odnośnie pomocy społecznej nie ma ustalonych sztywnych terminów, w których można składać wnioski, można to robić w każdym terminie. Ustawa uzależnia przyznanie świadczenia od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, należy się, więc liczyć z wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia podjęcia wiadomości o potrzebie przyznania pomocy. W trakcie wywiadu pracownik socjalny ustala sytuację osobista, rodzinna i dochodową osoby lub rodziny.

 

Należy się liczyć, iż niezbędne będzie przedstawienie różnych dokumentów. Jakie to będą dokumenty, zależy to od indywidualnego przypadku. Pracownik socjalny podczas wizyty ustali, jakie dokumenty będą niezbędne do przyznania pomocy. Jednym z podstawowych dokumentów dla osób lub rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy będą:

  1. zaświadczenia pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  2. zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
  3. zaświadczenia pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;
  4. dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
  5. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
  6. zaświadczenia wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej;
  7. zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;
  8. decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;
  9. decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;