SZANSA NA LEPSZE JUTRO
Projekt „SZANSA NA LEPSZE  JUTRO”
realizowany przez GOPS Terespol
w ramach środków PO KL EFS
od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.


Celem głównym projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Terespol poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych z terenu gminy Terespol, wynikający z zadań realizowanych w ramach projektu

- zmiana postawy na prospołeczną, wzrost samooceny oraz pewności siebie wypracowany poprzez rozmowy z psychologiem
- określenie własnych ambicji, oczekiwań zawodowych oraz umiejętności autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego
- podniesienie kwalifikacji uczestników w ramach przygotowanych szkoleń
- motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy poprzez wdrażanie określonych postaw społeczno-zawodowych
- wdrażanie, upowszechnianie i korzystanie z rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
- promowanie aktywności zawodowej kobiet związane z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci

Cel główny jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Dogłębna analiza i diagnoza aktualnej sytuacji klientów ośrodka pozwala na uwzględnienie ich potrzeb.
Cele szczegółowe natomiast będą pomocne w realizacji celu głównego.
 Zadania określone w projekcie są adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
 Ich realizacja zakłada:
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego .

Wsparcie przewidziane w projekcie dotyczy zarówno aspektu zawodowego, jak i strony psychologicznej. Dzięki nabyciu umiejętności i określonych kwalifikacji wzrosną szanse Beneficjentów na zatrudnienie. Istotnym narzędziem będzie zastosowanie kontraktu socjalnego, dzięki któremu uczestniczy wezmą udział w projekcie; skorzystają z poradnictwa zawodowego, psychologicznego i kursów. Będzie to równocześnie pewnego rodzaju mobilizacja dla tych ludzi, którzy ze względu na dotychczasowe nawyki nie są przyzwyczajeni do systematyczności i konsekwencji działania. Niezwykle ważna jest bowiem aktywizacja oraz podejmowanie działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec różnych grup dysfunkcyjnych.
Celem taktycznym wyznaczonym na lata objęte gminną strategią jest przede wszystkim wspieranie osób dotkniętych bezrobocia oraz tworzenie warunków sprzyjających jego zmniejszaniu. Gmina za priorytet postawiła sobie wspieranie rodzin w zakresie pracy socjalnej, głównie poprzez działania podejmowane w celu mobilizacji podopiecznych do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielniania się. Wszelkie czynności podejmowane w celu redukowania psychospołecznych skutków bezrobocia mają na celu budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami w obszarze obniżania poziomu bezrobocia. Efektem tych poczynań ma być zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie gminy, ochrona dzieci przed skutkami bezrobocia ich rodziców oraz możliwość skorzystania z porad specjalistów. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu w roku 2011 realizuje kolejną edycję projektu systemowego ,,Szansa na lepsze jutro”. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy tutejszego ośrodka oraz będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych
w PUP). W ramach projektu realizowane będą kontrakty socjalne obejmujące ustalenia zakresu obowiązków między beneficjentem a pracownikiem socjalnym.

Do zaoferowania mamy następujące szkolenia:

 1. Florystyka i bukieciarstwo / Aranżacja terenów zielonych
 2. Opiekun środowiskowy / osób starszych / dzieci
 3. Pierwsza pomoc
 4. Manicure i stylizacja paznokci / Stylizacja i wizaż
 5. Sekretarka / recepcjonistka / pracownik biurowo – administracyjny
 6. Kadry i płace / Księgowość (wymagane wykształcenie średnie i obsługa komputera)
 7. Obsługa komputera – poziom podstawowy / średni / zaawansowany
 8. Obsługa wózków widłowych
 9. Profesjonalne sprzątanie – housekeeping
 10. Kasy fiskalne
 11. Minimum sanitarne ( badania SANEPID)
 12. Sprzedawca / handlowiec / przedstawiciel handlowy
 13. Kelner / barman / kucharz

            Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i ogólnorozwojowych połączonych z indywidualnym poradnictwem zawodowym i wsparciem psychologicznym. Lista szkoleń jest otwarta, a ostateczny wybór kursów zostanie przeprowadzony na spotkaniu informacyjnym. Warto dodać, iż każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z więcej niż jednego szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem odbycia się szkolenia jest utworzenie grup min. 6 osób.

Aneta Miszczuk
Kierownik GOPS

 

 

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU ROZPOCZĄŁ REKRUTACJĘ UCZESTNIKóW DO PROJEKTU
„ SZANSA NA LEPSZE JUTRO ‘’

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE  PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU  DO  24 stycznia 2014 r.

Projektem objętych będzie 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) figurujących jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Terespolu w wieku aktywności zawodowej
( 1 mężczyzna i 1 kobieta powrócą do projektu po zakończonym udziale w projekcie). Projekt aktywizacji zawodowej i edukacyjnej  osób bezrobotnych  z  Gminy Terespol jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (Poddziałanie 7.1.1).

 Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 30 lat w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób w wieku 15 – 30 lat będących klientami naszego OPS w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów naszego OPS (wg stanu na dzień 31.12.2013r.) tj. 728 osób korzystało z pomocy  w GOPS w 2013r. z tego 190 osób  w wieku 15-30 lat co stanowi 26,00% przy zakładanej liczbie uczestników 12 osób liczba osób w wieku 15-30 lat będzie wynosić co najmniej 3 osoby.
83% uczestników projektu stanowią osoby nowe. Poszukują one pracy i są w wieku aktywności zawodowej. Są również  klientami pomocy społecznej i korzystają ze świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej lub pracy socjalnej. Posiadają braki w edukacji lub nie mają kwalifikacji zawodowych. Barierą w zmianie ich sytuacji życiowej jest obniżona samoocena i małą wiara we własne możliwości. Wszyscy BO borykają się z barierami ekonomicznymi, społecznymi  i brakami edukacji Wszelkie działania podejmowane w ramach kontraktów socjalnych mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw oraz wdrażanie cech przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności tych osób na rynku pracy, wynika to z deklarowanych potrzeb osób zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektu oczekują głównie zdobycia nowych umiejętności zawodowych bez własnych nakładów finansowych, potwierdzonych świadectwem, o czym piszą w ankietach.

 Wiarygodnym źródłem pozyskiwania danych o skali zainteresowania są przede wszystkim wywiady środowiskowe, przeprowadzane w celu weryfikacji sytuacji materialnej i rodzinnej.

Rekrutacja osób do grupy docelowej będzie prowadzona w ściśle określony sposób. Osoby chętne będą zapisywały się na listę podając rodzaj kursu zawodowego, który chcą ukończyć. Na podstawie wywiadu środowiskowego analizowane będą poszczególne kandydatury. Kryteria doboru grupy docelowej: mieszkańcy Gminy Terespol, osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP
w Terespolu, klienci GOPS, korzystający ze świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej lub pracy socjalnej, osoby nie mające przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w wybranym zawodzie, wykazujące niską samoocenę, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, pragnące zmienić swój dotychczasowy tryb życia, zainteresowane podjęciem pracy związanej z kursem, nastawione na zdobycie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich przy poszukiwaniu pracy.

Uczestnictwo w projekcie będzie formą samorealizacji oraz narzędziem do rozwoju zawodowego, a tym samym zwiększenia zadowolenia i rozwijania własnych aspiracji. Szkolenie umożliwi wydobycie ukrytych zdolności oraz stworzy możliwości do podejmowania kontaktów interpersonalnych.

Kursanci będą poddani działaniom zmierzającym do socjalizacji czyli pełnienia ról społecznych i zawodowych. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie spełniają kryteria formalne naboru na szkolenia finansowane w ramach funduszy unijnych PO KL, pozytywnie odnoszą się do propozycji kursów, podnoszących ich kwalifikacje. Brak wiary we własne siły hamuje jednak ich rozwój zawodowy i zniechęca do podejmowania konkretnych działań. Zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku pracy i chcą zmienić swoją sytuację. Będą one miały okazję do zmiany stylu życia, sytuacji zawodowej oraz mentalności wynikającej często z powielania sposobu życia w rodzinie lub społeczności lokalnej. Uczestnicy zostaną objęci kontraktami socjalnymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, bez których nie byłoby możliwe podjęcie takich działań. Dzięki wspomnianym funduszom zaistnieje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach. Rekrutacja osób ma duże znaczenie dla kompleksu działań przewidzianych w ramach projektu oraz efektywności całego przedsięwzięcia.

Wywiad środowiskowy oraz dogłębna analiza sytuacji życiowej ma na celu uwzględnienie postawy podopiecznego. Wszelkie działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności
i bariery występujące ze względu na płeć i przyczyniają się do zmniejszenia istniejących nierówności w tym obszarze.

 Etapy: informowanie klientów GOPS o szkoleniach w ramach PO KL, ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru uczestników, weryfikacja zgłoszeń, wyłonienie grupy osób odznaczających się odpowiednią motywacją. Przewiduje się  utworzenie listy rezerwowej uczestników.

Zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania z kandydatami przez właściwego pracownika socjalnego. Odbędą się  spotkania wybranych osób z koordynatorem projektu – przedstawione zostaną korzyści wynikające z przystąpienia do projektu. Podpisane zostanie 12 kontraktów socjalnych, zobowiązujących uczestników do aktywnego udziału w kursach, a GOPS do realizacji projektu i zapewnienia świadczeń z pomocy społecznej dla uczestników i ich rodzin. Proces rekrutacji będzie odbywać się biorąc pod uwagę zasadę równości szans. Co najmniej 30% uczestników będzie osobami po raz pierwszy uczestniczącymi w projekcie(kryterium dostępu nr 2 ). Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla każdego nowo przystępującego  uczestnika projektu (kryterium  dostępu nr 5 ). W siedzibie GOPS oraz na tablicach informacyjnych będą zamieszczane informacje promocyjne POKL EFS.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU
KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w TERESPOLU

Aneta Miszczuk

 

 

 


Po raz kolejny rozpoczęła się realizacja projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro", realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt obejmuje działania z zakresu polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz posiadającym niskie kwalifikacje zawodowe. Ponadto ma na celu podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej, bezrobotnych,
w wieku aktywności zawodowej. Osoby z tej grupy stanowią bowiem największy odsetek korzystających z pomocy naszego Ośrodka.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i aktywizacji społecznej uczestników. Zwiększenie efektywności poszukiwania pracy oraz rozszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych ma na celu poprawę funkcjonowania jednostki na gruncie zawodowym, rodzinnym i lokalnym.

Z oferty wsparcia w ramach projektu mogą korzystać zarówno kobiety jak
i mężczyźni. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego inwestujemy w człowieka i jego rozwój w różnych obszarach - edukacyjnym, zawodowym, zdrowotnym i społecznym. Uczestnicy projektu nabywają lub zwiększają swoje kompetencje społeczne i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności poruszania się na rynku pracy, nawiązują nowe znajomości, integrują się ze środowiskiem lokalnym.

Rekrutacja została zakończona. W 2014 r. do projektu zakwalifikowało się 12 osób
(7 kobiet i 5 mężczyzn), które podpisały kontrakty socjalne. Dotychczas odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym, który przeprowadził diagnozę potrzeb Beneficjentów i pomógł określić predyspozycje zawodowe. Obecnie uczestnicy oczekują na zajęcia grupowe w ramach treningu kompetencji i umiejętności zawodowych

KOORDYNATOR PROJEKTU
KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w TERESPOLU

Aneta Miszczuk