ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA – „BECIKOWE”

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o ś›wiadczeniach rodzinnych
i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o ś›wiadczenia rodzinne
(Dz. U z dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3).

 

UWAGA!!!

Obowiązek dokumentowania dochodów dotyczy rodzin, którym urodzi się dziecko
od dnia 1 stycznia 2013r. rodzice dzieci urodzonych do dnia 31grudnia 2012r.
zachowują prawo do ś›wiadczenia na podstawie dotychczasowych przepisów tj. ś›wiadczenie będzie niezależne od dochodów rodziny.

 

Pozostają bez zmian dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Warunek przedłożenia zaś›wiadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Minister Zdrowia, okreś›lił w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaś›wiadczenia. 

 

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

 • Wniosek wraz z załączonymi oś›wiadczeniami
 • dokument stwierdzający tożsamoś›ć osoby ubiegającej się o jednorazową zapomogę
  z tytułu urodzenia się dziecka (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego);
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku,
  gdy ojciec dziecka jest nieznany), lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • zaś›wiadczenie lekarskie lub zaś›wiadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży
  do porodu
 • zaś›wiadczenie o dochodach obojga rodziców (opiekunów prawnych) za rok 2012
  z Urzędu Skarbowego

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne
jest dostarczenie zaś›wiadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

W przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.