Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje
    się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
jeżeli niepełnosprawnoś›ć powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.


Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

  • - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
  • - osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  • - jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą ś›wiadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu cz궛ciowego pokrycia wydatków wynikających
z koniecznoś›ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnoś›cią
do samodzielnej egzystencji.