Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci albo orzeczeniem o niepełnosprawnoś›ci łącznie ze wskazaniami: koniecznoś›ci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwoś›cią samodzielnej egzystencji oraz koniecznoś›ci stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje ś›wiadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich,
  są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie
  lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
 • nie ma osób, których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych (opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawnoś›ć osoby wymagającej opieki powstała: nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Prawo do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego przyznawane będzie na czas ważnoś›ci orzeczenia o niepełnosprawnoś›ci
bez względu na dochód rodziny.


Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej
  z tytułu ś›mierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej
  i innego ś›wiadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego ś›wiadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego
  lub ś›wiadczenia przedemerytalnego, ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba wymagająca opieki: pozostaje w związku małżeńskim, chyba
  że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznoś›cią kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalnoś›ć leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześ›niejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego
  z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do ś›wiadczenia
  na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,
 • orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci lub o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
 • zaś›wiadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oś›wiadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu
  z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty, w tym oś›wiadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa
  do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego;

 

Wysokoś›ć ś›wiadczenia pielęgnacyjnego do 30 czerwca 2013r. wynosi 520,00 zł, od 1 lipca 2013r. natomiast 620,00 zł. !!!