Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej *) w związku z koniecznoś›cią sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci albo orzeczeniem o niepełnosprawnoś›ci łącznie ze wskazaniami: koniecznoś›ci stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w  związku ze znacznie ograniczoną możliwoś›cią samodzielnej egzystencji oraz koniecznoś›ci stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu ś›rodowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okolicznoś›ci dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu ś›mierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ś›wiadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego ś›wiadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub ś›wiadczenia przedemerytalnego; podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub ś›wiadczenia pielęgnacyjnego; legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku
  z koniecznoś›cią kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalnoś›ć leczniczą,
  i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześ›niejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku
  do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego,- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona
  za granicą do ś›wiadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba
  że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 • dokumenty stwierdzające wysokoś›ć dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę,
 • dokumenty stwierdzające wysokoś›ć dochodu rodziny osoby wymagającej opieki,- orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci lub o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci,
 • zaś›wiadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oś›wiadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu
  z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym,
 • inne dokumenty, w tym oś›wiadczenia, uznane za niezbędne do ustalenia prawa
  do specjalnego zasiłku opiekuńczego.


W razie zbiegu uprawnień do ś›wiadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą
lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno ś›wiadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

 

!!! Wysokoś›ć specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 520,00 zł.

 

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy
o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub ś›wiadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalnoś›ci gospodarczej.