Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania ś›wiadczeń rodzinnych (wymagane dokumenty). 


Ustalenie prawa do ś›wiadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek:

a) małżonków lub jednego z małżonków,

b) rodziców lub jednego z rodziców,

c) opiekuna faktycznego dziecka,

d) opiekuna prawnego dziecka,

e) osoby uczącej się,

f) pełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

g) innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właś›ciwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku  o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio:

 1. dokument stwierdzający tożsamoś›ć osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 3. orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 4. zaś›wiadczenie szkoły albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 5. zaś›wiadczenie szkoły wyższej albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej
 6. dokumenty stwierdzające wysokoś›ć dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a)      zaś›wiadczenia z urzędu skarbowego albo oś›wiadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach okreś›lonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

b)     oś›wiadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

c)      oś›wiadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

d)     zaś›wiadczenia albo oś›wiadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokoś›ci składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

e)      zaś›wiadczenie właś›ciwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oś›wiadczenie o wielkoś›ci gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy; 

f)      umowę dzierżawy - w przypadku oddania cz궛ci lub całoś›ci znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty okreś›lonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze ś›rodków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

g)     umowę zawartą w formie aktu notarialnego - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

h)     odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treś›ć ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

i)       przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokoś›ć zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

j)       w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokoś›ci niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • - zaś›wiadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub cz궛ciowej bezskutecznoś›ci egzekucji alimentów, a także o wysokoś›ci wyegzekwowanych alimentów, lub
 • - informację właś›ciwego sądu lub właś›ciwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynnoś›ci związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynnoś›ci, w szczególnoś›ci w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwoś›ci wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

k)      dokument okreś›lający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokoś›ć utraconego dochodu,

l)       dokument okreś›lający wysokoś›ć dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

m)   dokument okreś›lający wysokoś›ć dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 1. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treś›ć ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
 2. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznoś›cią, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 3. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 4. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 5. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 6. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 7. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaś›wiadczenie sądu rodzinnego lub oś›rodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 8. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 9. inne dokumenty i oś›wiadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 10. zaś›wiadczenie z urzędu skarbowego za ……. rok dzieci, dotyczy też uczących się, jeżeli w ubiegłym roku mieli ukończone 18 lat.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego – wymagane dokumenty:

II. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza odpowiednio (obok dokumentów okreś›lonych w punkcie I):

 1. zaś›wiadczenie pracodawcy albo oś›wiadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześ›ciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpoś›rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 2. zaś›wiadczenie organu emerytalno-rentowego albo oś›wiadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
 3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oś›wiadczenia, o którym mowa w pkt 2;
 4. zaś›wiadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oś›wiadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym oś›rodku szkolno-wychowawczym;
 5. inne dokumenty i oś›wiadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

III. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza odpowiednio (obok dokumentów okreś›lonych w punkcie I):

 1. zaś›wiadczenie szkoły albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; 
 2. zaś›wiadczenie albo oś›wiadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; 
 3. inne dokumenty i oś›wiadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o ś›wiadczenia rodzinne wystąpią wątpliwoś›ci dotyczące okolicznoś›ci samotnego wychowania dziecka, organ właś›ciwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z jego rodzicem..