Komu przysługują ś›wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego.

Osobą uprawnioną do ś›wiadczeń z funduszu alimentacyjnego (w skrócie: ś›wiadczenie z FA) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze ś›wiadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, ś›wiadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka. 

Egzekucja jest bezskuteczna
, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o ś›wiadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należnoś›ci z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskutecznoś›ć egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaś›wiadczeniem. Można je od komornika uzyskać samemu lub wystąpić o ich uzyskanie przez organ właś›ciwy wierzyciela tj. : urząd gminy lub oś›rodek pomocy społecznej, w którym osoba ubiega się o ś›wiadczenie z FA (w jednych gminach ś›wiadczenie przyznaje urząd gminy w innych oś›rodek pomocy społecznej).
W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskutecznoś›ci egzekucji, do wniosku o przyznanie ś›wiadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaś›wiadczenie z sądu okręgowego (lub innego właś›ciwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskutecznoś›ć egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożnoś›ć prowadzenia egzekucji.
Aby nabyć prawo do ś›wiadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do ś›wiadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do ś›wiadczenia z FA. 

Dochód uprawniający do ś›wiadczeń.

Prawo do ś›wiadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres ś›wiadczeniowy nie przekracza 725 zł. 

Ustalając prawo do ś›wiadczenia z FA na okres od 1 października 2012 r. do 30 wrześ›nia  2013 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2011 r. Na dochód ten składają się następujące składniki:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • deklarowany w oś›wiadczeniu dochód z działalnoś›ci podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o ś›wiadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).


W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartoś›ć dochodu z 1 ha przeliczeniowego została okreś›lona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.  W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody z obu tych źródeł sumuje się.

  W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wysokoś›ć uzyskanego dochodu należy udokumentować zaś›wiadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2011 lub złożeniem stosownego oś›wiadczenia. Brany jest pod uwagę dochód netto, czyli przychód wykazany w zaś›wiadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wysokoś›ć ś›wiadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieś›ć więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.