Wniosek o przyznanie ś›wiadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć bezpoś›rednio
w urzędzie gminy lub miasta właś›ciwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej
się o ś›wiadczenie.

W  Terespolu   wniosek o przyznanie ś›wiadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w:


Gminnym Oś›rodka Pomocy Społecznej

ul. Wojska Polskiego 47

21 – 550 Terespol