Do wniosku należy dołączyć zaś›wiadczenie, od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, o bezskutecznoś›ci egzekucji, zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskutecznoś›ci oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. W przypadku złożenia wniosku bez w/w zaś›wiadczenia, organ właś›ciwy wierzyciela wzywa organ prowadzący postępowanie egzekucyjne do przesłania zaś›wiadczenia. Komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne jest obowiązany do przesłania zaś›wiadczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.


W przypadku przyznania osobie uprawnionej ś›wiadczenia z funduszu alimentacyjnego organ właś›ciwy wierzyciela

"z urzędu" występuje z wnioskiem do organu właś›ciwego dłużnika (oznacza to urząd gminy lub oś›rodek pomocy społecznej właś›ciwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego) o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Po otrzymaniu w/w wniosku, organ właś›ciwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej, oraz odbiera od niego oś›wiadczenie majątkowe. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właś›ciwy dłużnika:

  • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny, albo jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwoś›ci zarejestrowania się jako bezrobotny;
  • zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego;
  • w razie braku możliwoś›ci aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych lub prac organizowanych na zasadach robót publicznych, okreś›lonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia oś›wiadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac, w ramach aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania się jako bezrobotny, odmowy zarejestrowania się jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwoś›ci zarejestrowania się jako bezrobotny, organ właś›ciwy dłużnika:

  • składa wniosek o ś›ciganie za przestępstwo okreś›lone w art. 209 § 1 ustawy
    z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3),
  • kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. Organ właś›ciwy dłużnika informuje organ właś›ciwy wierzyciela oraz komornika sądowego o podjętych działaniach wobec dłużnika alimentacyjnego oraz o ich efektach.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właś›ciwemu wierzyciela należnoś›ci w wysokoś›ci ś›wiadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów, łącznie z ustawowymi odsetkami.