Uprawnieni do otrzymania dodatku mieszkaniowego Ustawa w art. 2 wymienia osoby uprawnione do otrzymania dodatku mieszkaniowego. Przysługuje on:

* najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,,
* członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
* osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własnoś›ć i właś›cicielom lokali mieszkalnych,
* innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy użyczenia),
* osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Od czego zależy przyznanie dodatku?
Przyznanie dodatku uzależnione jest od spełnienia równocześ›nie dwóch poniżej opisanych warunków:
okreś›lony ś›redni dochód na miesiąc.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli ś›redni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych ś›wiadczeń pieniężnych i ś›wiadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Aby obliczyć ś›redni dochód miesięczny należy dochód gospodarstwa domowego podzielić przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Wynik naszego obliczenia da nam odpowiedź czy możemy ubiegać się o dodatek. Wysokoś›ć najniższej emerytury wynosi 831,15 zł zł (UWAGA: Wysokoś›ć najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w zależnoś›ci od waloryzacji ś›wiadczeń).

WAśťNE!!!
O dodatek można ubiegać się również gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy od wymienionych powyżej z zastrzeżeniem, iż kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokoś›ci wyliczonego dodatku. W takiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).


Drugi warunek - powierzchnia zajmowanego lokalu. Ustalenie powierzchni użytkowej lokalu. Za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszczeń służącym potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Przy wyliczaniu powierzchni nie bierze się jednak pod uwagę balkonów, tarasów, strychów, pralni, suszarni, piwnicy czy komórek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa (z wyjątkami opisanymi poniżej) niż powierzchnia okreś›lona ustawowo (powierzchnia normatywna).

* dla 1 osoby 35 m2
* dla 2 osób 40 m2
* dla 3 osób 45 m2
* dla 4 osób 55 m2
* dla 5 osób 65 m2
* dla 6 osób 70 m2
* więcej niż 6 osób +5 m2 na osobę

Ustawa dopuszcza ustępstwa. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, także w sytuacji gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

1) 30% lub
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od:

Przy doliczonych, dopuszczonych ustawą (art. 5 ust. 5) i wymienionych powyżej ustępstwach, powierzchnia normatywna nie może przekroczyć:

+30%

* dla 1 osoby 45,5 m2
* dla 2 osób 52,0 m2
* dla 3 osób 58,5 m2
* dla 4 osób 71,5 m2
* dla 5 osób 84,5 m2
* dla 6 osób 91,0 m2

+50% - udział pokoi i kuchni nie przekracza 60% lokalu

* dla 1 osoby 52,5 m2
* dla 2 osób 60,0 m2
* dla 3 osób 67,5 m2
* dla 4 osób 82,5 m2
* dla 5 osób 97,5 m2
* dla 6 osób 105,0 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeś›li na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż dopuszcza ustawa.

Ustawa dopuszcza jeszcze dwie możliwoś›ci kiedy można powierzchnię normatywną dodatkowo powiększyć.

1. Jeś›li w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, na każdą następną osobę zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
2. Jeś›li w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawnoś›ć wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wówczas wielkoś›ć powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2, przy spełnieniu okreś›lonych ustawowo warunków

Co należy zrobić aby dodatek otrzymać

1. Należy udać się do Gminnego  Oś›rodku Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 47 w Terespolu i pobrać formularze dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

2. Z wnioskiem trzeba udać się do "swojej" administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.

2a Właś›ciciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właś›ciwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

3. Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o dochodach za ostatnie 3 miesiące (sprzed daty złożenia wniosku).

4. Komplet dokumentów, składa się w siedzibie GOPS-u w  Terespolu w dziale "Dodatki Mieszkaniowe" do każdego 15 -go  dnia miesiąca.

W okreś›lonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad ś›rodowiskowy połączony z koniecznoś›cią złożenia przez wnioskodawcę oś›wiadczenia w sprawie posiadanych:

1) ruchomoś›ci i nieruchomoś›ci,
2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oś›wiadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego
Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu ś›rodowiskowego pracownik GOPS-u ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne ś›rodki i posiadane zasoby majątkowe lub
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać nieprzyznany.

Jak jest wypłacany dodatek?
Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upoważniona przez Wójta Gminy Terespol. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należnoś›ć osoby starającej się o pomoc. Właś›ciciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpoś›rednio do rąk. W lokalach, w których administrator domu potwierdzi na wniosku brak: Co, CW lub gazu osoba uprawniona otrzymuje ryczałt, który na podstawie oś›wiadczenia może być przekazany na konto administratora lub pobierany w kasie MOPS.

Gdzie można odwoływać się od decyzji w sprawie przyznania dodatku?
Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za poś›rednictwem organu, który wydał decyzję - Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeś›li organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całoś›ci na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 

UWAGA:

* decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego zawsze zawiera pouczenie - w jakim trybie służy od niej odwołanie,