1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).
 2. Wydruk opłat czynszowych, ewentualnie dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 3. Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc.
 4. Zaświadczenie o wysokości dochodu za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W przypadku przychodów, od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
 5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych). W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób
 6. Zaświadczenie z ZUS- u lub KRUS-u o osiąganej wysokości rencie, emeryturze (za ostatnie 3 miesiące)
 7. Wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
 8. Zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej wraz z oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalności (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 9. Dokument poświadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).
 10. Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 11. Ostatnie szczegółowe rozliczenie za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 12. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 13. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny, rachunki za wodę, śmieci, kanalizację.
 14. W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu – powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.