1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).
 2. Wydruk opłat czynszowych, ewentualnie dokument poś›wiadczający wysokoś›ć wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 3. Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc.
 4. Zaś›wiadczenie o wysokoś›ci dochodu za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (z uwzględnieniem zasiłków rodzinnych w przypadku ich pobierania). Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W przypadku przychodów, od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
 5. Zaś›wiadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dot. osób bezrobotnych). W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oś›wiadczenie o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób
 6. Zaś›wiadczenie z ZUS- u lub KRUS-u o osiąganej wysokoś›ci rencie, emeryturze (za ostatnie 3 miesiące)
 7. Wyrok sądu o wysokoś›ci zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
 8. Zaś›wiadczenie o wpisie do działalnoś›ci gospodarczej wraz z oś›wiadczeniem o dochodzie uzyskanym z tej działalnoś›ci (w przypadku prowadzenia działalnoś›ci gospodarczej).
 9. Dokument poś›wiadczający wyrejestrowanie lub zawieszenie działalnoś›ci gospodarczej (w przypadku wyrejestrowania).
 10. Zaś›wiadczenie o wysokoś›ci dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.
 11. Ostatnie szczegółowe rozliczenie za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 12. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawnoś›ć wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju â€“ orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnoś›ci.
 13. W przypadku właś›cicieli domów jednorodzinnych i właś›cicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny, rachunki za wodę, ś›mieci, kanalizację.
 14. W przypadku właś›cicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu â€“ powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaś›ciciele nieruchomoś›ci.