DODATEK ENERGETYCZNY

Urząd Gminy informuje, że od  stycznia 2014r. osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych będzie przysługiwać nowe ś›wiadczenie - dodatek energetyczny

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE DOKUMENTY

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

1.kopia  umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);

2.rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną  (tylko w przypadku wyboru płatnoś›ci na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

3. numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywany dodatek energetyczny.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

WYSOKOŚÄ† DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokoś›ć dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. będzie wynosić:

1. 11,36 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 15,77 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

3. 18,93 zł /m-c  dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokoś›ć zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia
2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właś›ciwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca
z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

SPOSóB WYPŁATY DODATKU

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu  po 2 stycznia 2014r. Druki wniosku będą dostępne od 2 stycznia 2014r.
w siedzibie Gminnego Oś›rodka  Pomocy Społecznej  w Terespolu , ul. Wojska Polskiego 47 oraz na stronie internetowej Gminy Terespol.

TERMIN I SPOSóB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966
z późn.zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282).

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej
 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za poś›rednictwem Urzędu Gminy.

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

PODSTAWA PRAWNA

art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282)  o opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynnoś›ci urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Cz궛ci I Załącznika do Ustawy zostały okreś›lone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokoś›ci 10 zł (ust. 53 Cz궛ci I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.

Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Cz궛ci I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokoś›ci 10 zł.