Stanowisko: Kierownik Aneta Miszczuk
tel.:83 375 37 48 w. 15
Zakres:
Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Kierownika zatrudnia Wójt Gminy Terespol, który wykonuje obowiązki w ramach stosunku pracy, którego treść określają przepisy o pracownikach samorządowych. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego. Kierownik GOPS działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy. Bieżący nadzór nad działalnością Kierownika GOPS pełni Wójt Gminy jako zwierzchnik służbowy. Szczegółowy zakres czynności, a także warunki wynagrodzenia Kierownika określa Wójt Gminy. Kierownik GOPS wydaje we własnym imieniu decyzje administracyjne z upoważnienia Wójta Gminy. Kierownik GOPS działa jednoosobowo we wszystkich sprawach związanych z kompetencją Ośrodka na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.


Stanowisko: Pracownik socjalny  Monika Magielnicka
tel.: 83 375 37 48 w. 10

Zakres:
praca w środowisku (w terenie) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca z rodziną.

Stanowisko: Główna Księgowa Eleonora Litwiniuk
tel.: 83 375 37 48 w. 13
Zakres:
księgowość

Stanowisko: Starszy Referent  Anna Lubeńczuk
tel.: 83 375 37 48 w. 11

Zakres:
świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimenatcyjnego

Stanowisko: Pracownik socjalny  Anna Sylwesiuk
tel.:83 375 37 48 w. 14

Zakres:
Stanowisko do Spraw Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi innym Uzależnieniom, Przemocy Domowej oraz Wykluczeniu Społecznemu; praca w środowisku (w terenie) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca z rodziną.

Stanowisko: Pracownik socjalny Justyna Gagucka – Maciuk
tel.: 83 375 37 48 w. 14

Zakres:
 praca w środowisku (w terenie) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, praca z rodziną.