FORMY POMOCY

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
 i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

 

Pomoc pieniężna:

Zasiłek stały - jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,  ( kryterium  542 zł ) (maksymalna kwota zasiłku stałego 529 zł)

- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie ( kryterium 456 zł ).

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza:

 • całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji) albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub
 • legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (odpowiednie orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Osoba niezdolna do pracy z tytułu wieku to osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i nabyła uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

 

 

Zasiłek okresowy - świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej
 i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się: - w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż  542 zł miesięcznie;

 • - w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 • Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
 • - kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
 • - kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

 

Zasiłek celowy - jest to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Specjalny zasiłek celowy - jest świadczeniem fakultatywnym przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy – na zakup posiłku lub żywności w ramach realizacji wieloletniego programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Pomoc w postaci gorącego posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 542 zł, a kryterium dochodowe rodziny wynosi 456 zł x liczba członków rodziny. W/w pomoc może zostać przyznana: osobom i rodzinom,
w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, zwłaszcza osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym
lub niepełnosprawnym, - w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności

 

 

Pomoc niepieniężna:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa,
 • sprawienie pogrzebu,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • skierowanie do domu pomocy społecznej.

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania - mogą być przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w:

 • - zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • - opiekę higieniczną,
 • - zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz,
 • - w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

 

Wydatki na świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych podlegają odpłatności w części, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej lub osoby samotnie gospodarującej, w wysokości ustalonej Uchwałą Nr XIV/108/2004 r. Rady Gminy Terespol z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak  również trybu ich pobierania   na podstawie
§ 4 ust. 1 :


Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

Dochód / % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od ceny usługi

 

Osoby samotnie gospodarujące

Osoby w gospodarstwie wieloosobowym

Do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Od 101-150

10

20

Od 151-200

25

35

Od 201-250

35

45

Od 251-300

50

60

Powyżej 300 %

100

100

 

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/179/10 Rady Gminy Terespol z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak  również trybu ich pobierania – koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 6,70 zł, zaś koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 30,00 zł.

 

Kierowanie i ustalenie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

 

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku , choroby lub niepełnosprawności , nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu , której nie można zapewnić pomocy

w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu ,zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania , chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej,
po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej

 

Opłaty :

 

 1. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.
 2. Obowiązani do wnoszenia odpłatności za pobyt w dps są w kolejności:

a)     mieszkaniec domu , a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy
z dochodów dziecka / nie więcej niż 70% dochodów osoby umieszczanej /,

b)     małżonek , zstępni przed wstępnymi -w drodze umowy w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej jeżeli ich dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego

c)     gmina , z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

 

 

 

Wymagane dokumenty :

 

Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej wraz z załącznikami:

 1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość / do wglądu/,
 2. zaświadczenie o sytuacji dochodowej osoby bądź rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie  wniosku .
 3. rodzinny wywiad środowiskowy ,
 4. zaświadczenie o stanie zdrowia,
 5. kserokopia aktualnej decyzji emerytalnej / rentowej/, tytułem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
 6. pisemna zgoda osoby kierowanej na umieszczenie w domu pomocy społecznej oraz na dokonywanie potrąceń ze świadczeń
 7. inne dokumenty , które są niezbędne do pogłębienia diagnozy sytuacji rodziny