BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUśťEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

Realizacja Programu Rodzina 500+ w Gminie Terespol

Realizacja Programu Rodzina 500+  w Gminie Terespol

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu przyjął do dnia 12.07.2016 r. 521 wniosków
o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego. W miesiącu kwietniu 2016 r. mieszkańcy Gminy Terespol złożyli 440  wniosków, w maju – 44 , w czerwcu - 33, w lipcu - 4.

Blisko  65,83 % wniosków stanowią wnioski o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego także na pierwsze lub jedyne dziecko. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ś›wiadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł, jeś›li zaś› członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, kryterium to wynosi 1 200,00 zł.

Po dokonaniu analizy wniosków wydano 513 decyzji administracyjnych, tj.  decyzje przyznające prawo do wnioskowanego ś›wiadczenia, decyzje negatywne oraz mieszane (takie, w których odmówiono prawa do ś›wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, a zarazem przyznano to prawo na drugie dziecko).

 

Wypłacona kwota

Liczba ś›wiadczeń

kwiecień

739.084,10

1479

maj

czerwiec

435.103,00

  871

 

1.174.187,10

2350

Spoś›ród wszystkich złożonych wniosków 6 przekazanych zostało zgodnie z właś›ciwoś›cią do organu właś›ciwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub rozpatrzenia przez marszałka województwa, tj. do Regionalnego Oś›rodka Polityki Społecznej  w Lublinie (zgodnie z art. 16 ust. 1 w/w ustawy).  

Zatem do dnia 12.07.2016 r. załatwionych zostało łącznie 513 spraw. W przypadku pozostałych wniosków toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji administracyjnej, dotyczącej ustalenia prawa do ś›wiadczenia wychowawczego.

Świadczenia wychowawcze i rodzinne obsługuje dwóch pracowników. Rozpatrywanie wniosków przebiega bardzo sprawnie. Środki finansowe z Urzędu Wojewódzkiego przekazywane są za poś›rednictwem Urzędu Gminy pod koniec każdego miesiąca. Wypłaty ś›wiadczeń dokonywane są na rachunki bankowe wnioskodawców.  Pracownicy Oś›rodka udzielają wszystkich niezbędnych  informacji dotyczących przyznawania ś›wiadczenia.  Przewiduje się, że w 2016 roku wypłacone zostaną ś›wiadczenia wychowawcze, na kwotę 3.600.000,00 zł.

 • lipca 13 2016
 • Drukuj

Rodzina 500 Plus - UWAGA !

Rodzina 500 Plus - UWAGA !

 • maja 02 2016
 • Drukuj

OD DZIŚ MOśťNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500 ZŁ NA DZIECKO

Formularze dostępne są w GOPS i Urzędzie Gminy Terespol w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Terespol.

Wypełnione wnioski w formie papierowej

należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

w GOPS w Terespolu w godzinach 8.00-15.00

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Oś›rodka tel. 83 375 37 48

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejś›cia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do ś›wiadczenia ustalone zostanie od 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu ś›wiadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski można też składać elektronicznie. Tą drogą można to zrobić wykorzystując:

 • bankowoś›ć elektroniczną (gdy systemy banków krajowych ś›wiadczących usługi drogą elektroniczną spełniają okreś›lone ustawą wymogi),
 • platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),(www)
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),(www)
 • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)(www).

GOPSW przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokoś›ci 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia przez nie 18 lat) przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokoś›ć dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko ś›wiadczenie otrzymają rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 • kwietnia 01 2016
 • Drukuj

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

 

Wybierz dział, który cię interesuje, kliknij w obrazek i przejdź do informacji.

 

 • marca 30 2016
 • Drukuj

RODZINA 500+

/images/rodzina_500.jpg

PROGRAM RODZINA 500 +
 w GMINIE TERESPOL

realizowany jest  w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu,
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Oś›rodka tel. 83 375 37 48 
od pn. - pt. w godz. 8.00- 15.00

Wnioski wydawane będą od  01 kwietnia 2016 r.  w siedzibie GOPS oraz
 w  Urzędzie Gminy Terespol w punkcie obsługi klienta .

 Wypełnione wnioski proszę składać  w siedzibie  Gminnego  Oś›rodka Pomocy Społecznej.

 • marca 08 2016
 • Drukuj

Program Rodzina 500 +

DARMOWA POMOC PRAWNA

Darmowe porady

 • lutego 25 2016
 • Drukuj

Zmiany w ś›wiadczeniach rodzinnych!!!!!

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. ś›wiadczenie rodzicielskie w wysokoś›ci 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 wrześ›nia 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych ś›wiadczeń. Jest to zupełnie odrębne ś›wiadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób, co ustawa - krąg uprawnionych i wysokoś›ć pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu.

 • grudnia 31 2015
 • 1619 czytań
 • Drukuj

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY    OKRES  ZASIŁKOWY   2015/2016

 

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu (ś›wiadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) informuje, że od 01 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę funduszu alimentacyjnego, a od 1 wrześ›nia br. wnioski na ś›wiadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Do wniosku o ś›wiadczenia rodzinne oraz do funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.

 • dokument stwierdzający tożsamoś›ć osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • orzeczenie o niepełnosprawnoś›ci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaś›wiadczenie szkoły albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • zaś›wiadczenie szkoły wyższej albo oś›wiadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawnoś›ci, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treś›ć ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznoś›cią, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • sierpnia 22 2014
 • 1718 czytań
 • Drukuj

Ustawy "opiekuńcze" opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o ś›wiadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 559 - wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 567 - wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/559/1

 • maja 09 2014
 • Drukuj

Becikowe

Stanowisko MPiPS  w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/pliki/20140228/pismo%20mpips.pdf

 • marca 20 2014
 • Drukuj
262,515 unikalne wizyty