BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUśťEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

Drodzy Mieszkańcy

       W związku z zagrożeniem koronawirusem Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu zwraca się z proś›bą o zwrócenie uwagi, w szczególnoś›ci na osoby starsze i samotne. W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy z w/w grupy osób, wymaga wsparcia w postaci zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących, proszony jest o pilny kontakt z tutejszym Oś›rodkiem pod numerem telefonu: 83 375 37 48,  504 247686   w godz. pracy tj. od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30.

       Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, co zasad higieny osobistej.

 

                        Aneta Miszczuk
                        Kierownik Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                        w Terespolu

 • marca 17 2020
 • Drukuj

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

POLECENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególnoś›ci osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym polecam:
1) koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaś›niczym, Straż Miejska) z właś›ciwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarnoepidemiologicznych, polegających w szczególnoś›ci na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną;
2) wójtom, burmistrzom i prezydentom miast z obszaru województwa lubelskiego podjęcie działań mających na celu przygotowanie, przez podległe lub nadzorowane placówki wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.), miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
3) współpracę właś›ciwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnoś›ciową (Caritas, Federacja Polskich Banków śťywnoś›ci, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaś›niczym, Strażą Miejską i Policją, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnoś›ciowej;
4) starostom powiatów z obszaru województwa lubelskiego wskazanie obiektów przygotowanych jako miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Do pobrania:

 • marca 16 2020
 • Drukuj

OGRANICZENIA W PRACY GOPS

 • ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PETENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ICH OBSŁUGUJĄCYCH ZALECA SIĘ OGRANICZENIE WIZYT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU.

 • PETENCI WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ MOGLI ZAŁATWIAĆ W PUNKCIE OBSŁUGI, KTÓRY ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY W HOLU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. W TYM MIEJSCU BĘDZIE MOśťNA SKŁADAĆ WSZYSTKIE PISMA, ABY OGRANICZYĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB PO BUDYNKU  GOPS-U. W RAZIE POTRZEBY URZĘDNICY BĘDĄ SCHODZIĆ DO INTERESANTÓW DO PUNKTU OBSŁUGI. PRZED BUDYNKIEM GOPS ZAWIESZONO SPRZYNKĘ POCZTOWĄ  - ABY UMOśťLIWIĆ POZOSTAWIENIE KORESPONDENCJI BEZ KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI.

 • ZALECA SIĘ  SKŁADANIE DOKUMENTÓW POPRZEZ PLATFORMĘ EPUAP, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A WSZELKIE PYTANIA KIEROWAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ gops@gminaterespol.pl LUB TELEFONICZNIE 83 375 37 48.

 • W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW KIEROWNIK GOPS BĘDZIE UDZIELAŁ INFORMACJI WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.

DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z KONTAKTU ON-LINE, BĘDZIE  MOśťLIWOŚÄ† KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO, WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WPISANIU DO EWIDENCJI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 • marca 13 2020
 • Drukuj

Program Operacyjny Pomoc śťywnoś›ciowa

Jeś›li Jesteś› osobą samotną i Twój dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł netto lub dochód w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 złotych netto miesięcznie na jednego członka Twojej rodziny,  możesz zgłosić się do Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47  po skierowanie do Caritas w Białej Podlaskiej, w celu otrzymania pomocy żywnoś›ciowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc śťywnoś›ciowa 2014-2020.

śťywnoś›ć wydawana będzie na terenie Białej Podlaskiej w siedzibie Caritas lub w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu.

Jeś›li korzystasz już w GOPS w Terespolu z Programu w ramach prowadzonej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, drugiego skierowania do Caritas nie otrzymasz.  

Plakat Caritas

 • lutego 28 2020
 • Drukuj

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy i ma na celu właś›ciwe zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych występujących na obszarze naszej gminy. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym.
Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.
Ankieta będzie dostępna do 15 lutego 2020 roku.
Link dla mieszkańców:
https://www.interankiety.pl/i/VMRqed3E
Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety.

 • stycznia 15 2020
 • Drukuj

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

W Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu przy ulicy Wojska

Polskiego 47 , prowadzona będzie w dniach

od 13 grudnia do 19 grudnia  2019 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 

zbiórka artykułów spożywczych i ś›rodków

czystoś›ci.

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

Paczki będą przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom, bądź

osobom samotnym z terenu naszej gminy przed Świętami Bożego Narodzenia.

 • grudnia 13 2019
 • Drukuj

24 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY

Zarządzeniem Nr 7/2019 Kierownik Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu ustala dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy, zaś› dzień 14 grudnia 2019 r. dniem pracy.

 • grudnia 11 2019
 • Drukuj

100 LAT PANI ALEKSANDRY DANILUK

100 lat Pani Aleksandry Daniluk16  sierpnia br. swoje 100 urodziny ś›więtowała mieszkanka gminy Terespol Pani Aleksandra Daniluk.

śťyczenia urodzinowe zdrowia, radoś›ci oraz wszelkiej pomyś›lnoś›ci Szanownej Jubilatce składali  Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Sekretarz Gminy Danuta Wowczeniuk, Kierownik GOPS Aneta Miszczuk oraz przedstawiciele PT KRUS w Białej Podlaskiej na czele z Kierownikiem Markiem Uś›cińskim, Z okazji 100 urodzin życzenia nadesłał także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze, z udziałem dzieci, wnuków i prawnuków. Nie zabrakło kwiatów, słodyczy, urodzinowego toastu i tortu.
Pani Aleksandra urodziła się w 1919 roku w Kazachstanie, wraz z mężem wychowała troje dzieci, doczekała się sześ›ciorga wnucząt, dziewięciorga prawnucząt i trojga praprawnucząt.

Jubilatce życzymy 200 lat !

100 lat Pani Aleksandry Daniluk

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

 • sierpnia 21 2019
 • Drukuj

STYPENDIA SZKOLNE

STYPENDIA SZKOLNE

Informuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2019 r. do dnia 15.09.2019 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2019r.

Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu .

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu:B. Chwesiuk.
   Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • sierpnia 19 2019
 • Drukuj

Świadczenie "Dobry Start"

300 złotych – tyle wynosi ś›wiadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.   

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.  Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

 

Jak dostać ś›wiadczenie "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o ś›wiadczenie będą przyjmowane i realizowane w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu. Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji ś›wiadczenia wychowawczego 500+.

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowoś›ć elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w siedzibie Oś›rodka.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 wrześ›nia. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę ś›wiadczenia.

 

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z koniecznoś›ci wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania ś›wiadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych ś›wiadczeń.

 

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do ś›wiadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

 • lipca 05 2019
 • Drukuj

Program RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

 • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego opiekun faktyczny – zaś›wiadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.  

Stan cywilny:

 1. kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i zarządzenia opiekuńcze

W przypadku opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kto jest realizatorem programu:

WÓJT GMINY TERESPOL/ Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47 ;

 Informacja telefoniczna – 83 375 37 48 e-mail: gops@gminaterespol.pl

Gdzie złożyć wniosek

 Od 1 lipca można składać wnioski TYLKO ONLINE  przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mpips.gov.pl, przez bankowoś›ć elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie papierowej w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej
w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47.

Zachęcamy do składania wniosków online !!!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 wrześ›nia 2019 r., ś›wiadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Najważniejsze informacje:

500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01-07-2019– w przypadku gdy ś›wiadczenie nie było pobierane na dziecko, natomiast na dzieci na które ś›wiadczenie jest przyznane do 30-09-2019r. prawo zostanie ustalone od 01-10-2019r.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie ś›wiadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu ś›wiadczenia 500 plus. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany informację o przyznaniu ś›wiadczenia można będzie odebrać w siedzibie Oś›rodka.

UWAGA! Nie odebranie informacji nie wpływa na wypłatę ś›wiadczenia.

W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych ś›wiadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 • lipca 05 2019
 • Drukuj
255,404 unikalne wizyty