BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

RODZINA 500+

/images/rodzina_500.jpg

PROGRAM RODZINA 500 +
 w GMINIE TERESPOL

realizowany jest  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu,
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Ośrodka tel. 83 375 37 48 
od pn. - pt. w godz. 8.00- 15.00

Wnioski wydawane będą od  01 kwietnia 2016 r.  w siedzibie GOPS oraz
 w  Urzędzie Gminy Terespol w punkcie obsługi klienta .

 Wypełnione wnioski proszę składać  w siedzibie  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • marzec 08 2016
 • Drukuj

Program Rodzina 500 +

DARMOWA POMOC PRAWNA

Darmowe porady

 • luty 25 2016
 • Drukuj

Zmiany w świadczeniach rodzinnych!!!!!

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 września 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób, co ustawa - krąg uprawnionych i wysokość pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu.

 • grudzień 31 2015
 • 1135 czytań
 • Drukuj

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY    OKRES  ZASIŁKOWY   2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) informuje, że od 01 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę funduszu alimentacyjnego, a od 1 września br. wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Do wniosku o świadczenia rodzinne oraz do funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • sierpień 22 2014
 • 1225 czytań
 • Drukuj

Ustawy "opiekuńcze" opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 559 - wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 567 - wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/559/1

 • maj 09 2014
 • Drukuj

Becikowe

Stanowisko MPiPS  w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/pliki/20140228/pismo%20mpips.pdf

 • marzec 20 2014
 • Drukuj

Rejestr schronisk dla bezdomnych

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego (DZ. URZ. Województwa Lubelskiego z 2013r. poz. 3239). Ogłoszony 28.06.2013r.

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2013/3239/Zalacznik1.pdf

 • marzec 20 2014
 • Drukuj
135,323 unikalne wizyty