BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUśťEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

„CZYSTE POWIETRZE” – WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Czyste powietrze

http://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony ś›rodowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaś›wiadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Cz궛ci 2 programu „Czyste Powietrze”.

W GMINIE TERESPOL ZAŚWIADCZENIA SĄ WYDAWANE

PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaś›wiadczenie o wysokoś›ci przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Cz궛ci 2 programu będzie uwarunkowane posiadaniem takiego zaś›wiadczenia. Zaś›wiadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokoś›ć przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1)  przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaś›wiadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2)  ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaś›wiadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

śťądanie wydania zaś›wiadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamoś›ć;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

W zaś›wiadczeniu podaje się wysokoś›ć przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku Dz.U. 2020 poz. 1713.

Tak można złożyć

WNIOSEK - śťĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu:

 • dostarczyć osobiś›cie do  Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 • wysłać pocztą na adres:  Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 47,  21-550 Terespol,
 • wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 83 375 37 48.

 • listopad 06 2020
 • Drukuj

Rodziny wspierające

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, wprowadziła wiele nowych rozwiązań dotyczących pomocy rodzinie.

Jedną z tych form pomocy dla rodzin przeżywających trudnoś›ci w zakresie opieki
i wychowania dzieci są rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężaniu tych problemów.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpoś›redniego, szeroko rozumianego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyś›lne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właś›ciwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej, po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika oś›rodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu ś›rodowiskowego.

Rodzina wspierająca nie wyręcza lecz aktywnie pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu okreś›lonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi ś›rodkami finansowymi, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętnoś›ci, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudnoś›ci w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzeniu dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a mogą otrzymać jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może stać się źródłem satysfakcji dla osób, które zechcą poś›więcić swój czas i energię w celu poprawy sytuacji życiowej osób, które tego potrzebują.

Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji życiowych.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowoś›ci do udziału
w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie umotywowanego wniosku
w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

                                               Kierownik
                                               Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                                               w Terespolu
                                               Aneta Miszczuk

 • październik 14 2020
 • Drukuj

Stypendia szkolne

Informuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać  w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 15.09.2020 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2020 r.

Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony www.gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6  w zakładce:

DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu:        B. Chwesiuk.
   Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 528,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • sierpień 14 2020
 • Drukuj

UWAGA!!!

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu przypomina, że wnioski o przyznanie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego (500+) złożone w 2019 r. realizowane są do 31 maja 2021 r.

Prosimy o składanie wniosku na 500+ jedynie w sytuacji nowo narodzonego dziecka.

Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o ś›wiadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”.

Świadczenie jest przyznawane w wysokoś›ci 300 zł i przysługuje raz w roku na dziecko

uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat.

Wnioski można składać za poś›rednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową.

Wzór wniosku dostępny jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat ś›wiadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.
Od 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej w budynku GOPS.

 • lipiec 08 2020
 • Drukuj

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

Osobisty Plan Awaryjny - Poradnik dla osób pokrzywdzonych przemocą domową

plan awaryjnyDom nie zawsze i nie dla każdej osoby jest bezpiecznym schronieniem, nawet w czasie epidemii.W szczególnie trudnej sytuacji są osoby, które doś›wiadczają przemocy domowej.Dlatego też Recznik Praw Obywatelskich, we współpracy z ekspertkami z "Niebieskiej Linii" IPZ, Fundacji Feminoteka oraz Centrum Praw Kobiet, przygotował „plan awaryjny” oraz informacje użyteczne w pandemii dla tych wszystkich, którym w czterech ś›cianach dzieje się krzywda.Jeś›li wiesz, że możesz doś›wiadczyć przemocy domowej i obawiasz się, że w czasie epidemii może być trudno uzyskać pomoc, przygotuj osobisty plan awaryjny. Jeś›li zdarzy się coś› złego, będziesz od razu wiedzieć jak zareagować i gdzie pójś›ć.

Twoje bezpieczeństwo to priorytet!

Nie jesteś› winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

 • kwiecień 28 2020
 • Drukuj

MASECZKI DLA POTRZEBUJĄCYCH

Maseczki klientom korzystającym z pomocy społecznej w gminie Terespol szyją pracownicy GOPS

Maseczki klientom korzystającym z opieki społecznej w gminie Terespol szyją pracownicy GOPS 

 • kwiecień 16 2020
 • Drukuj

Drodzy Mieszkańcy

       W związku z zagrożeniem koronawirusem Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu zwraca się z proś›bą o zwrócenie uwagi, w szczególnoś›ci na osoby starsze i samotne. W przypadku posiadania wiedzy, iż ktokolwiek z mieszkańców naszej gminy z w/w grupy osób, wymaga wsparcia w postaci zrobienia niezbędnych zakupów i dostarczenia ich do osób potrzebujących, proszony jest o pilny kontakt z tutejszym Oś›rodkiem pod numerem telefonu: 83 375 37 48,  504 247686   w godz. pracy tj. od poniedziałku do piątku 7.30- 15.30.

       Zachęcamy do pomocy sąsiedzkiej z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnego przestrzegania procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa, co zasad higieny osobistej.

 

                        Aneta Miszczuk
                        Kierownik Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej
                        w Terespolu

 • marzec 17 2020
 • Drukuj

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym

POLECENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególnoś›ci osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym polecam:
1) koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaś›niczym, Straż Miejska) z właś›ciwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarnoepidemiologicznych, polegających w szczególnoś›ci na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną;
2) wójtom, burmistrzom i prezydentom miast z obszaru województwa lubelskiego podjęcie działań mających na celu przygotowanie, przez podległe lub nadzorowane placówki wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.), miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
3) współpracę właś›ciwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnoś›ciową (Caritas, Federacja Polskich Banków śťywnoś›ci, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaś›niczym, Strażą Miejską i Policją, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnoś›ciowej;
4) starostom powiatów z obszaru województwa lubelskiego wskazanie obiektów przygotowanych jako miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Do pobrania:

 • marzec 16 2020
 • Drukuj

OGRANICZENIA W PRACY GOPS

 • ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PETENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ICH OBSŁUGUJĄCYCH ZALECA SIĘ OGRANICZENIE WIZYT W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU.

 • PETENCI WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ MOGLI ZAŁATWIAĆ W PUNKCIE OBSŁUGI, KTÓRY ZOSTAŁ ZORGANIZOWANY W HOLU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ. W TYM MIEJSCU BĘDZIE MOśťNA SKŁADAĆ WSZYSTKIE PISMA, ABY OGRANICZYĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB PO BUDYNKU  GOPS-U. W RAZIE POTRZEBY URZĘDNICY BĘDĄ SCHODZIĆ DO INTERESANTÓW DO PUNKTU OBSŁUGI. PRZED BUDYNKIEM GOPS ZAWIESZONO SPRZYNKĘ POCZTOWĄ  - ABY UMOśťLIWIĆ POZOSTAWIENIE KORESPONDENCJI BEZ KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI.

 • ZALECA SIĘ  SKŁADANIE DOKUMENTÓW POPRZEZ PLATFORMĘ EPUAP, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A WSZELKIE PYTANIA KIEROWAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ gops@gminaterespol.pl LUB TELEFONICZNIE 83 375 37 48.

 • W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW KIEROWNIK GOPS BĘDZIE UDZIELAŁ INFORMACJI WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.

DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z KONTAKTU ON-LINE, BĘDZIE  MOśťLIWOŚÄ† KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO, WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WPISANIU DO EWIDENCJI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 • marzec 13 2020
 • Drukuj

Program Operacyjny Pomoc śťywnoś›ciowa

Jeś›li Jesteś› osobą samotną i Twój dochód nie przekracza kwoty 1402,00 zł netto lub dochód w Twojej rodzinie nie przekracza kwoty 1056,00 złotych netto miesięcznie na jednego członka Twojej rodziny,  możesz zgłosić się do Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47  po skierowanie do Caritas w Białej Podlaskiej, w celu otrzymania pomocy żywnoś›ciowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc śťywnoś›ciowa 2014-2020.

śťywnoś›ć wydawana będzie na terenie Białej Podlaskiej w siedzibie Caritas lub w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu.

Jeś›li korzystasz już w GOPS w Terespolu z Programu w ramach prowadzonej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, drugiego skierowania do Caritas nie otrzymasz.  

Plakat Caritas

 • luty 28 2020
 • Drukuj

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

Szanowni Państwo!
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców gminy i ma na celu właś›ciwe zdiagnozowanie lokalnych problemów społecznych występujących na obszarze naszej gminy. Zebrane opinie, oceny i sugestie będą stanowiły wskazówki do opracowania skutecznego planu pomocowego osobom potrzebującym.
Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety są anonimowe.
Ankieta będzie dostępna do 15 lutego 2020 roku.
Link dla mieszkańców:
https://www.interankiety.pl/i/VMRqed3E
Zapraszamy Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety.

 • styczeń 15 2020
 • Drukuj
220,010 unikalne wizyty