BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUśťEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

Program RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało:

 • wszystkim dzieciom do 18-go roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę,
 • bez wymogu ustalenia alimentów w przypadku rodziców samotnie wychowujących dzieci

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku:

Uprawnieni wnioskodawcy:

rodzic – brak dokumentu opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego opiekun faktyczny – zaś›wiadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.  

Stan cywilny:

 1. kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód i zarządzenia opiekuńcze

W przypadku opieki naprzemiennej – odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kto jest realizatorem programu:

WÓJT GMINY TERESPOL/ Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47 ;

 Informacja telefoniczna – 83 375 37 48 e-mail: gops@gminaterespol.pl

Gdzie złożyć wniosek

 Od 1 lipca można składać wnioski TYLKO ONLINE  przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mpips.gov.pl, przez bankowoś›ć elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski w formie papierowej w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej
w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47.

Zachęcamy do składania wniosków online !!!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 wrześ›nia 2019 r., ś›wiadczenie wychowawcze zostanie przyznane i nadpłacone od lipca br.

Najważniejsze informacje:

500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka albo dyrektor domu pomocy społecznej, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01-07-2019– w przypadku gdy ś›wiadczenie nie było pobierane na dziecko, natomiast na dzieci na które ś›wiadczenie jest przyznane do 30-09-2019r. prawo zostanie ustalone od 01-10-2019r.

Ważne!

Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków:

 • od 1 lutego 2021 – wnioski elektroniczne
 • od 1 kwietnia 2021 – wnioski papierowe

Sposób rozstrzygnięcia sprawy

W sprawie o przyznanie ś›wiadczenia 500 plus nie otrzymasz decyzji. Na podany adres poczty elektronicznej we wniosku zostanie wysłana informacja o przyznaniu ś›wiadczenia 500 plus. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany informację o przyznaniu ś›wiadczenia można będzie odebrać w siedzibie Oś›rodka.

UWAGA! Nie odebranie informacji nie wpływa na wypłatę ś›wiadczenia.

W przypadku rozstrzygnięć negatywnych zostanie przesłana decyzja administracyjna na adres zamieszkania wskazany we wniosku.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych ś›wiadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

 • lipca 05 2019
 • Drukuj

POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

POMOC TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGOZgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych ś›rodkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r., poz.1824) Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej w Terespolu udostępnia osobom uprawnionym tj. doś›wiadczającym trwale lub okresowo trudnoś›ci w komunikowaniu następujące formy kontaktu z urzędem:
poczta elektroniczna: gops@gminaterespol.pl, fax: 83 375 37 48.
Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu przysługuje prawo do skorzystania z usług:
- tłumacza PJM (polski język migowy)
- tłumacza SJM (system językowo – migowy)
- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
Osoby, które chcą skorzystać z poś›rednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie można przesłać za poś›rednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w siedzibie Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu , 21-550 Terespol ul. Wojska Polskiego 47.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511, z późn. zm.).
W przypadku braku możliwoś›ci realizacji ś›wiadczenia, Kierownik Gminnego Oś›rodka Pomocy Społecznej w Terespolu, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji ś›wiadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

 • grudnia 21 2018
 • Drukuj

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

 • grudnia 06 2018
 • Drukuj

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolneInformuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać  w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2018 r. do dnia 15.09.2018 r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2018r.

Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony http://gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=103 w zakładce: DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.

Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu: B. Chwesiuk.
Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku  nie przekraczającego 514,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • sierpnia 20 2018
 • 879 czytań
 • Drukuj

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom. To inwestycja w edukację polskich dzieci. Pomoc może trafić do ponad 4,6 mln uczniów. Wnioski można złożyć już od 1 lipca.

Dobry start

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 ś›rednio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to ś›rednio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

 Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają ś›wiadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać ś›wiadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o ś›wiadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie ś›wiadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o ś›wiadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowoś›ć elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczoś›ci SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwoś›ć składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGśť BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 wrześ›nia. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę ś›wiadczenia. Złożenie wniosku o ś›wiadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty ś›wiadczenia nie później niż do 30 wrześ›nia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 • lipca 01 2018
 • Drukuj

XV Przegląd Folklorystyczny KULTURA BEZ GRANIC 2018

Kliknij aby powiększyć

 • czerwca 08 2018
 • Drukuj

Działania dodatkowe

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017. Program był realizowany od sierpnia 2017 do czerwca 2018. Pomocą żywnoś›ciową objęto 250 osób skierowanych przez Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej. Wydano 12t.760 kg. żywnoś›ci co stanowi 2500 paczek żywnoś›ciowych.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się cztery warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 60 osób.

Informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS.

 • czerwca 06 2018
 • Drukuj

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

ŚWIĄTECZNA PACZKA W GMINIE TERESPOL

 • marca 21 2018
 • Drukuj

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendia szkolneInformuję, że wnioski  o przyznanie  stypendium  szkolnego  należy składać w  Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47 w terminie od dnia 01.09.2017 r. do dnia 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2017 r.
Druki wniosków można pobrać bezpoś›rednio w Gminnym Oś›rodku Pomocy Społecznej w Terespolu lub ze strony www.gopsterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6 w zakładce: DOKUMENTY -> Stypendia szkolne.
Informacje na temat zasad otrzymania stypendium oraz składania wniosków można uzyskać pod numerem telefonu  83 375 37 48. Osoba do kontaktu: B. Chwesiuk.
Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie dochodu netto w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku nie przekraczającego 514,00 zł miesięcznie na jednego członka rodziny.

 • sierpnia 23 2017
 • Drukuj

Kiedy należy złożyć wniosek o ś›wiadczenie wychowawcze „500+”, ś›wiadczenia z funduszu alimentacyjnego, ś›wiadczenia rodzinne ?

Świadczenia rodzinneOsobom ubiegającym się o ś›wiadczenie wychowawcze
druki wydawane będą od 01 sierpnia 2017 r.

 

Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku ś›wiadczeń wychowawczych
w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 wrześ›nia kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do ś›wiadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla ś›wiadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się od 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeś›li wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o ś›wiadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata ś›wiadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłoś›ć wypłat ś›wiadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześ›niu spowoduje, że ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata ś›wiadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do ś›wiadczenia wychowawczego oraz wypłata ś›wiadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. 

 • lipca 24 2017
 • 1314 czytań
 • Drukuj

DODATKOWE DZIAŁANIA

http://gops.gminaterespol.pl/images/logo_pkps_2017.jpg

Mając na uwadze dobro mieszkańców, Gminny Oś›rodek Pomocy Społecznej

w Terespolu dodatkowo realizuje następujące zadania:

 współpracujemy z POLSKIM KOMITETEM POMOCY SPOŁECZNEJ

<<< Czytaj więcej >>>

 • czerwca 29 2017
 • Drukuj
271,724 unikalne wizyty