BIP

BIP

Gmina Terespol

Urząd Gminy Terespol

Pomoc

Milczący przewodnik

KDR

KARTA DUŻEJ RODZINY

MRPiPS

Emp@tia

empatia

OD DZIŚ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500 ZŁ NA DZIECKO

Formularze dostępne są w GOPS i Urzędzie Gminy Terespol w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Terespol.

Wypełnione wnioski w formie papierowej

należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

w GOPS w Terespolu w godzinach 8.00-15.00

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Ośrodka tel. 83 375 37 48

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski można też składać elektronicznie. Tą drogą można to zrobić wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną (gdy systemy banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniają określone ustawą wymogi),
 • platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),(www)
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),(www)
 • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)(www).

GOPSW przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia przez nie 18 lat) przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie otrzymają rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

 • kwiecień 01 2016
 • Drukuj

Rodzina 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

 

Wybierz dział, który cię interesuje, kliknij w obrazek i przejdź do informacji.

 

 • marzec 30 2016
 • Drukuj

RODZINA 500+

/images/rodzina_500.jpg

PROGRAM RODZINA 500 +
 w GMINIE TERESPOL

realizowany jest  w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Terespolu,
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Ośrodka tel. 83 375 37 48 
od pn. - pt. w godz. 8.00- 15.00

Wnioski wydawane będą od  01 kwietnia 2016 r.  w siedzibie GOPS oraz
 w  Urzędzie Gminy Terespol w punkcie obsługi klienta .

 Wypełnione wnioski proszę składać  w siedzibie  Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • marzec 08 2016
 • Drukuj

Program Rodzina 500 +

DARMOWA POMOC PRAWNA

Darmowe porady

 • luty 25 2016
 • Drukuj

Zmiany w świadczeniach rodzinnych!!!!!

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r. Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W Dzienniku Ustaw z dnia 21 sierpnia 2015 r., poz. 1217 opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą od 1 stycznia 2016 r. świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla rodziców, którym nie przysługują urlopy w związku z urodzeniem się dziecka; jak np. osoby bezrobotne, studenci, uczniowie, osoby pracujące na podstawie umów cywilno-prawnych, rolnicy; niezależnie od dochodu rodziny. Od 6 września 2015 r. wchodzi w życie zapis umożliwiający gminom przyznawanie własnych, dodatkowych świadczeń. Jest to zupełnie odrębne świadczenie, niekoniecznie związane z urodzeniem dziecka i skierowane nie tylko do tej grupy osób, co ustawa - krąg uprawnionych i wysokość pomocy zależałaby od samej gminy i będzie ono finansowane z jej budżetu.

 • grudzień 31 2015
 • 1320 czytań
 • Drukuj

UWAGA !!!

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

NOWY    OKRES  ZASIŁKOWY   2015/2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) informuje, że od 01 sierpnia br. będzie można składać wnioski o wypłatę funduszu alimentacyjnego, a od 1 września br. wnioski na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2015/2016.

Do wniosku o świadczenia rodzinne oraz do funduszu alimentacyjnego należy dołączyć m.in.

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny; 
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów - w przypadku osoby uczącej się;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • sierpień 22 2014
 • 1410 czytań
 • Drukuj

Ustawy "opiekuńcze" opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 559 - wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014r.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - Dz.U. z 30 kwietnia 2014r. pozycja 567 - wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014r.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/567/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/559/1

 • maj 09 2014
 • Drukuj

Becikowe

Stanowisko MPiPS  w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.

http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/pliki/20140228/pismo%20mpips.pdf

 • marzec 20 2014
 • Drukuj

Rejestr schronisk dla bezdomnych

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego (DZ. URZ. Województwa Lubelskiego z 2013r. poz. 3239). Ogłoszony 28.06.2013r.

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2013/3239/Zalacznik1.pdf

 • marzec 20 2014
 • Drukuj
179,221 unikalne wizyty